Nieuws

Vragen over Routine Outcome Monitoring (ROM)

Zo nu en dan komen vragen binnen over het gebruik van ROM-data en het waarborgen van de privacy van cliënten. Samenvattend staat hier de informatie nog even op een rij.

ROM als hulpmiddel
Bij GGz Breburg zien we ROM als hulpmiddel voor de cliënt en behandelaar, als informatiebron om samen de voortgang van de behandeling te evalueren en na te gaan welke insteek het meest passend is. Hier kun je natuurlijk niet tegen zijn, immers in een ziekenhuis wordt via onderzoeken ook bekeken of een behandeling aanslaat, om na te gaan of je voldoende hersteld bent. Via ROM als informatiebron kun je veranderingen in het herstel zien. Deze informatie gebruiken cliënt en behandelaar samen bij de evaluatie van de behandeling, om vervolgens gezamenlijk te komen tot passende keuzes in de behandeling.

Landelijke benchmark
Waar nu veel discussie landelijk over is, is de benchmark (één van de doelstellingen waar ROM-data mede voor worden gebruikt). De discussie gaat zowel over de relevantie van de inhoud als over de privacy.

Sinds vorig jaar is er een nieuwe uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens die aangeeft dat gepseudonimiseerde gegevens (die in principe niet herleidbaar kunnen zijn naar individuen) als persoonsgegevens worden gezien. Dat betekent dat voor de aanlevering van dergelijke persoonsgegevens een wettelijke grondslag moet zijn of dat cliënten toestemming moeten geven voor deelname aan de benchmark. GGz Breburg heeft om die reden mede op advies van de branche organisatie GGZ Nederland sinds het voorjaar 2017 de maandelijkse aanlevering naar de benchmark stopgezet. Dit blijft voortbestaan totdat het een en ander qua privacy en inhoud verbeterd is. Landelijk wordt momenteel bekeken wat hiervoor de beste oplossing is, die voldoet aan privacy wetgeving. GGz Breburg is hierbij via SynQuest (een samenwerkingsverband van tien GGz-instellingen ter bevordering van ROM implementatie en inhoudelijke doorontwikkeling ervan) actief betrokken. De processen van Stichting Benchmark GGz (die de benchmark gegevens verwerkt en presenteert) worden momenteel getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is door landelijke partijen een initiatief opgestart om, parallel aan de verbetering van de privacy-kwesties, de inhoudelijke relevantie van de benchmark te verbeteren.

ROM wordt alleen gebruikt in behandeling
Dus ondanks dat bovenstaande speelt, kan bij bezwaar over de benchmark toch gewoon geROMd blijven worden, omdat cliënten en behandelaars deze ROM nu enkel gebruiken in de behandeling en momenteel dus niet voor de landelijke benchmark.

Heb je vragen over bovenstaande, neem gerust contact op met: Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl.