Contact

Poolseweg 190, Breda

Wat moet ik doen in het geval van een crisissituatie?

De crisisdienst van GGz Breburg borgt samen met de verwijzers in regio Brabant de spoedeisende (binnen 24 uur) psychiatrische hulpverlening. Verwijzers hebben hierbij de functie van poortwachter: zij bepalen na een face to face-screening of GGz-problematiek onderdeel uitmaakt van crisissituatie. De kerntaak van de crisisdienst is crisisinterventie. Crisisinterventie omvat alle acties die erop gericht zijn een cliënt(systeem) zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat reguliere behandeling mogelijk wordt. Daarnaast is de crisisdienst beschikbaar voor consultatief overleg met verwijzers en andere samenwerkingspartners.

Als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt, moet je contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost (’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen). Door intensief overleg met samenwerkingspartners in de regio, zoals de centrale huisartensenpost, politie, PAAZ-afdelingen en Novadic Kentron, wordt afstemming en samenwerking tussen de diverse partijen geborgd.

 

Terug naar FAQ